LongX Technology

              Tel: 0571-88385035
              Fax: 0571-87908365
              Add: No. 8, Xiyuan 3 Road, West Lake Science Park, Hangzhou